Steunaanvragen

De Stichting Dr. Abraham Kuyperfonds ondersteunt de publicatiekosten van boeken en de productiekosten van andere mediaproducties, zij het onder een aantal voorwaarden.

  • Het voorgenomen project moet passen in de doelstelling van de stichting, als ook passen in de bestaande praktijk van subsidie verlenen.
  • De boeken c.q. mediaproducties dienen wetenschappelijk verantwoord te zijn, dan wel journalistiek met voldoende research onderbouwd.
  • Het Kuyperfonds subsidieert alleen de kosten van de publicatie van een boek. Uitgesloten zijn kosten als salaris of auteursvergoeding, reiskosten voor het doen van onderzoek, marketingkosten, de kosten van een booklaunch of de commerciële preview van een documentaire.
  • Studiekosten en huisvestingskosten zijn eveneens uitgesloten. Voor deze kosten dient aantoonbaar elders dekking te zijn gevonden.
  • Voor mediaproducties gelden soortgelijke criteria.

Aanvragen dienen te zijn onderbouwd met een beschrijving van de doelstelling en de opzet van de publicatie. Daarnaast dient een deugdelijke begroting te worden overlegd waarin aangegeven is hoe de verschillende kostensoorten worden gedekt.
Ook dient in de aanvraag de naam van de aanvrager, correspondentieadres, telefoonnummer en E-mail adres te zijn vermeld.
De aanvraag dient schriftelijk te worden ingediend bij de secretaris van het Dr. Abraham Kuyperfonds. De aanvrage, inclusief bijlagen, dient elektronisch beschikbaar te zijn. De secretaris kan, indien dat nodig word geacht, aanvullende informatie opvragen.

Steunaanvragen worden goedgekeurd door het bestuur. Het bestuur vergadert twee maal per jaar, in het voor− en het najaar. Schriftelijke raadpleging van het bestuur is mogelijk voor steunaanvragen die snelle besluitvorming vereisen in de ogen van het DB.

Het besluit van het bestuur wordt aan de aanvrager schriftelijk meegedeeld. Het bestuur gaat niet in discussie over een genomen besluit.